Przedszkole Miejskie nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola nr 16 w Otwocku

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA NR 16 W Otwocku

 

 

1. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu nr 16 w  Otwocku

 

2. Zakres procedury

 

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 16 w Otwocku

 

3. Osoby podlegające procedurze

 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

 

4. Opis procedury

 

4.1 Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola

 

·         Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola.

·         Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.30. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola przez rodziców dzieci należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 9.00.

·         Rodzice powinni zapoznać się z regulaminem kart wejść i wyjść systemu punktualny przedszkolak i stosować do zasad tam zawartych.

·         Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela grupy.

·         Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe.

Rodzice  przyprowadzający dziecko mają obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.

 

4.2 Procedura odbierania dziecka z Przedszkola

 

Osoby upoważnione do obioru dziecka z Przedszkola

·         Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.

·         Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka powinny być pełnoletnie

·         Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka
z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane nauczycielowi Przedszkola. Upoważnienie powinno być podpisane przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie.

·         Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później jednak niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok.

·         Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

·         Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela
w dokumentacji grupy,.

·         Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.

·         Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić
w formie pisemnej..

·         Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Przedszkola osoba odbierająca dziecko
z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

·         Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

·         Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.

 

Zasady odbierania dziecka z Przedszkola

·         Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki.

·         Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.

·         Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

 

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola

·         W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną
w upoważnieniu.

·         W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych nauczyciel obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.

·         Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

 

5. Postanowienia końcowe

 

·         Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola powinna zostać zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

·         Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie najpóźniej w dniu 1 września bieżącego roku szkolnego.

·         Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu
z Radą Rodziców.

 

6. Podstawa prawna

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

·         Statut Przedszkola nr 16 w Otwocku

 

mrowki
wieloryby
zaby
pszczoly
koty
zyrafy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.