Przedszkole Miejskie nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy
Przedszkola nr 16 „GRYMUŚ”
w Otwocku
 
 

Opracowana przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 listopada 2011r.

 

 

 

 

 

POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM.

POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM

 Konfucjusz

 

 

Wizja przedszkola
            Naszym celem jest aby każde dziecko w  przedszkolu czuło się bezpieczne, akceptowane, aby spędzało czas w życzliwej, dobrej atmosferze. Dążymy do tego, aby dzieci rozwijały swoją aktywność twórczą poprzez działalność plastyczną, taniec i śpiew. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik. W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, poznanie wychowanków i planowanie działań w danej grupie tak, aby każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych.
 
Misja przedszkola
 
            Nasze przedszkole – przedszkolem dbającym o wszechstronny rozwój każdego dziecka i promującym jego działania twórcze.
 • Przedszkole jest placówką preferującą twórczość artystyczną, muzyczną, plastyczną, teatralną, angażującą dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • Programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiają mu wszechstronny rozwój osobowości, dzieci korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, a nauczyciele działają metodami aktywizującymi.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, systematycznie doskonaląca swoje kompetencje, dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, angażuje ich do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych działaniach przedszkola.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i przyjazne dzieciom, ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Dzieci bawią się w przestronnych i dobrze wyposażonych salach. Posiadamy duży plac zabaw, ciągle wzbogacany o nowe i bezpieczne urządzenia terenowe, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dbałość o dobrą bazę, wyposażenie, estetykę pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo - dydaktyczne.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości i rozwijania umiejętności taneczno – muzycznych oraz językowych.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Cele koncepcji pracy
 1. Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy i umożliwianie kontaktu ze sztuką.
 2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 3. Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwości.
 4. Wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.
 5. Rozwijanie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 6. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności.
 7. Przestrzeganie, upowszechnianie i czuwanie nad respektowaniem praw dziecka.
 8. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 9. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 10. Organizowanie warunków działalności przedszkola oraz wzbogacanie jego bazy pozwalające na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz harmonijnego rozwoju i gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 11. Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola oraz promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
Przedszkolny zestaw programów
 1. „Zanim będę uczniem” – Jolanta Kopała, Elżbieta Tokarska, wydaw. Edukacja Polska
 2. „Entliczek pentliczek” Hanna Derewlana, Barbara Michalska, Joanna Świątek, Beata Wosińska, wydaw. Nowa Era
Metody stosowane w przedszkolu
            Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 1. Program edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 2. „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz
 3. Pedagogika zabawy
 4. Metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 5. Elementy naturalnej nauki języka E. Czerwińskiej
 6. Elementy muzykoterapii i relaksacji
 7. Techniki parateatralne
 8. Gimnastyka twórcza R. Labana
 9. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne.
Zadania priorytetowe
 • Wczesne rozpoznawanie uzdolnień dziecka oraz dysharmonii rozwojowych uwzględnianie ich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju.
 • Opracowanie i wdrażanie systemu pomocy pedagogiczno – psychologicznej w przedszkolu.
 • Stymulowanie rozwoju dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole.
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata na różnych płaszczyznach działalności.
 • Kształtowanie umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej).
 • Wspieranie dziecka w osiąganiu sukcesów na miarę jego możliwości.
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
Współpraca z rodzicami
 • Wspieranie rodziców w pracy nad rozwojem i edukacją dzieci – organizacja zajęć otwartych, konsultacji oraz zebrań dla rodziców.
 • Organizowanie zajęć adaptacyjnych  dla nowo przyjętych dzieci.
 • Włączanie rodziców w działania związane z realizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • Włączanie rodziców w działania artystyczne („Cała Polska czyta dzieciom”, konkursy plastyczne, muzyczne, sportowe, teatr rodziców).
 • Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym.
 • Wspólna organizacja akcji charytatywnych.
 • Zaangażowanie rodziców w akcje ekologiczne (zbieranie baterii, puszek).
Współpraca ze środowiskiem
 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  szkołą podstawową,  MDK,  policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi, instytucjami użyteczności publicznej.
 • Udział w akcjach i programach ogólnopolskich.
Wychowanek
 Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej :
 
 potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami 
- umiejętność współpracy w grupie,
- tolerancję wobec innych,
- samodzielność,
- odporność na stres,
- ciekawość i aktywność twórczą
 
         posiada:
- zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się z nią  w zrozumiały dla niej sposób,
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
- podstawową wiedzę o świecie.
 
         umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
- posługiwać się zdobyczami techniki.
 
         rozumie, zna , przestrzega:
 - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
- zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia i postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.
 
         nie obawia się:
- występować publicznie – reprezentować  grupę , przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć.
 
Nauczyciel
·         Zaangażowany w pracę przedszkola.
·         Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
·         Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.
·         Doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności.
·         Wzbogaca warsztat pracy.
·         Stosuje nowoczesne metody pracy.
·         Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
·         Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny.
·         Współdziała z zespołem.
 
Rodzic
 • Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.
 • Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola.
 • Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola.
 
Przedszkole
Jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne i narodowe, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
 
Działania promocyjne obejmują:
 
 
 
 
 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców,
 •  
 •  
 •  
 • Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 •  
 • Popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
 • Organizację uroczystości ,
 • Zabieganie o notatki w prasie,
 • Prezentację w lokalnych mediach,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
Opis ewaluacji koncepcji pracy.

 

Etapy zbierania danych

Cele ewaluacji

Bieżące obserwowanie realizacji zadań

 • Gromadzenie informacji dotyczących realizacji zaplanowanych zadań
 • Doskonalenie realizowanej koncepcji (wprowadzenie zmian)

Po zakończeniu każdego roku realizacji programu

 • Sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte
 • Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu
 • Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania
 • Zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola
 
            Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczyciele, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Rada Pedagogiczna

 

 

mrowki
wieloryby
zaby
pszczoly
koty
zyrafy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.