Przedszkole Miejskie nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przedszkola nr 16 „GRYMUŚ” w Otwocku

Podstawa prawna: art. 53, 54 ustawy o Systemie Oświaty, Statut przedszkola.

I. Postanowienia ogólne
 1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 2. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 16, 05 – 400 Otwock, ul. Karczewska 27a, tel. 779 – 54 – 11, NIP 532 – 17 – 13 – 019, Regon 013002658.
 4. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 16 w Otwocku.
II. Cele, zadania i kompetencje Rady
 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Uchwalanie regulaminu Rady.
 5. Opiniowanie statutu, programu oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola.
 6. Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
 7. Rada ponadto może:

a)      występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela

b)     z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę.

III. Skład, struktura, tryb powoływania członków Rady

 1. Członków Rady rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców.
 2. Rada Rodziców składa się z jednego reprezentanta z każdej grupy, wybranych w tajnych wyborach.
 3. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 4. Odstąpienie od działalności w Radzie Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców bądź odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 5. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady lub propozycji członków Rady Rodziców bądź dyrektora.
 6. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz członków.
 7. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
 8. Osoby wymienione w ust. 5 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
 9. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, Rada powołuje Prezydium, które stanowi organ wykonawczy Rady.
 10. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący oraz zastępca.
 11. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

IV. Organizacja pracy

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie terminu spotkania, z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad. Ogłoszenie wywieszane jest przez przewodniczącego Rady.
 3. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

V. Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały rady zapadają większością głosów oddanych.
 2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością głosów oddanych.
 3. Uchwały Rady są protokołowane.

VI. Sposób dokumentowania posiedzeń

 1. Zebrania Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego Rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.
 3. Członkowie Rady są zobowiązani do, w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu Rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

VII. Zadanie przewodniczącego Rady Rodziców jest:

 1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
 2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców.
 3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
 4. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań Rada współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną.
 2. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem. Jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
 3. Kadencja Rady trwa 1 rok, ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później niż do 2 –ch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
mrowki
wieloryby
zaby
pszczoly
koty
zyrafy

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.