mrowki
pszczoly
wieloryby
zaby
koty
zyrafy

Przedszkole Miejskie Nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie Nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA

NR 16

 

Statut Przedszkola Nr 16 opracowany na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2007r. Nr 35 poz. 222 ), Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ) oraz rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. nr 89, poz. 730 ) i Rozporządzenia MEN  z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedszkole Nr 16 w Otwocku, przy ul. Karczewskiej 27 a jest placówką oświatowo -  wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa Urzędu Miejskiego Gminy Otwock.
 2. Przedszkolu, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, organ prowadzący nadał nazwę w oparciu o Uchwałę Nr XXXI / 336 / 2001 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2001r.
 3. Nadana nazwa, używana przez przedszkole brzmi:

               GRYMUŚ

          Przedszkole Nr 16

        Ul. Karczewska 27a

       05 – 400 Otwock

     NIP 532 – 13 – 019       REGON 013002658      tel./fax: (022) 779- 54 -11

 1. Podstawą prawną działania przedszkola jest:

-          ustawa z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z póź. zm.)

-          uchwała Rady Miasta w sprawie powołania jednostki budżetowej

-          Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną z udziałem członków Rady Rodziców

§ 2

 

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i elementów autorskiego programu Naturalnej Nauki Języka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z  wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy wychowania przedszkolnego.
 3. Celem przedszkola jest:
  • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa
  • zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka
  • wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków
  • inicjowanie procesów rozwojowych dziecka
  • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
  • współdziałanie z rodzicami w celi ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
  • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
  • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
  • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym. Przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
  • kształtowanie u dzieci przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 4. Do zadań Przedszkola Nr 16 należy:
 5. pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy
 6. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
 7. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 8. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej
 9. wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określanego jako podejście sytuacyjne
 10. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
 11. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
 12. zapewnienie dzieciom opieki psychologa i logopedy na terenie przedszkola oraz umożliwienie rodzicom rozmów ze specjalistami bądź stała możliwość kontaktu z poradnią pedagogiczno – psychologiczną. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi wymaga zgody rodziców.
 13. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami, na życzenie rodziców, przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii katolickiej w tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela – wychowawcy grupy
 14. Każda grupa wiekowa jest powierzona opiece dwóch lub trzech nauczycielek, zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych grup podejmuje dyrektor przedszkola.

7. Nauczyciel organizuje dzieciom zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie     z  obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami,     odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

7.1.Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.

7.2.Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

7.3.Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

7.4.Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.

7.5. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

7.6. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

7.7. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego ( wrzesień ).

7.8. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż., przepisów ruchu drogowego.

7.9. W grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki.

7.10. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na   wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod opieką nauczycielek, którym dyrektor powierzył oddział. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola, organizowanym przez placówkę ( spacery, wycieczki ), zapewniona jest opieka - na każde 12 dzieci – jeden opiekun. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci ( sale zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw ) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

8.      W sprawowaniu opieki nad wychowankami, zapewnienie każdemu dziecku bezpieczeństwa, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania dziecka do sali zajęć zgodnie z wywieszonym harmonogramem w kącikach dla rodziców i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.

9.      Dzieci mogą być również odbierane przez osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

10.  Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

11.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

-          przestrzeganie niniejszego statutu,

-          respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

-          terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

-          informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

-          niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

-          zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich i sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

-          zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

-          wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

-          inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

§ 3

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:

·         dyrektor przedszkola

·         zastępca dyrektora przedszkola

·         rada pedagogiczna

·         rada rodziców

 

 1.  Dyrektor przedszkola wybrany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy.

1.1   Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.

1.2   Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

1.3  Dyrektor  na wniosek Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego.

1.4  Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli.

1.5  Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro zdrowotne.

1.6   Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji.

1.7   Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola.

1.8   Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

1.9  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

1.10                     Dyrektor występuje z wnioskami do organu prowadzącego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

1.11                     Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz wszystkimi rodzicami.

1.12                     Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 1. Zastępca dyrektora przedszkola wybierany jest na dany rok szkolny spośród grona pedagogicznego na zebraniu całego personelu, zorganizowanym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2.1  Jest to funkcja pełniona społecznie.

2.2   Zastępca dyrektora pełni obowiązki kierownicze każdorazowo w czasie nieobecności dyrektora.

2.3   W ciągu roku szkolnego wspiera dyrektora w jego obowiązkach a w szczególności:

·         w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego i doradztwa pedagogicznego

·         co miesiąc sprawdza plany pracy poszczególnych grup

·         w sprawowaniu nadzoru nad pełnioną funkcją opiekuna stażu

·         w kontrolowaniu realizowanych zarządzeń dotyczących poprawy stanu pracy i respektowaniu zaleceń dyrektora

·         w kontrolowaniu ewidencji czasu pracy pracowników i zgodności podawanej ilości dzieci do przygotowania posiłków z faktyczną obecnością dzieci

·         sporządza co miesiąc listy obecności pracowników

·         bierze udział w przyznawaniu premii, dodatku motywacyjnego lub nagród

·         bierze udział w nadzorze i kontroli nad przygotowywanymi i wydawanymi posiłkami zgodnie z normami żywienia

·         kontroluje kartotekę ewidencji zabawek i pomocy w poszczególnych grupach

·         sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi

·         współtworzy plan nadzoru pedagogicznego

·         wspólnie z dyrektorem prowadzi archiwum.

 1. Rada pedagogiczna:

3.1  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci.

3.2   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3.3   W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym ) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.4   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

3.5   Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

3.6   Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

-          dyrektor

-          rada pedagogiczna

-          organ prowadzący

3.7   Termin zwołania zebrania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.

3.8   Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.

3.9   Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

·         zatwierdzanie planów pracy i rozwoju przedszkola

·         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

·         współpraca z rodzicami wychowanków

·         ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnego z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż

·         podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków

3.10                     Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

3.11                     Rada pedagogiczna opiniuje projekt budżetu przedszkola.

3.12                     Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.

3.13                     Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3.14                     Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste.

3.15                     Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem.

 1. Rada rodziców:

4.1  Jest społecznie działającą reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 16 na rzecz placówki.

4.2   Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

4.3   Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

4.4   Rada rodziców:

·         uchwala swój regulamin działania

·         opiniuje statut przedszkola

·         występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola

·         ma prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczycieli oraz funkcjonowania placówki

·         opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

4.5  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, zasady ich wydatkowania określa regulamin rady.

4.6   Wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

4.7   W skład Rady Rodziców wchodzą:

- po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

4.8   Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

4.9   Zebrania rady są protokołowane.

4.10                     W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.

4.11                     Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

4.12                     Posiedzenie rady rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na wniosek następujących podmiotów:

·         rady pedagogicznej

4.13                     Członkowie rady mogą występować do dyrektora z opinią o pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

 1. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

·         dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji  określonych w regulaminie działania, zgodnych z Ustawą Oświatową

·         zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą

·         w sprawach spornych decyzje podejmowane są większością głosów

5.1  Nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka.

5.2   Zebrania ogólne z rodzicami oraz nauczycielkami organizowane są 2 – 3 razy w roku oraz na prośbę zainteresowanych stron.

5.3   Zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców organizowane są zgodnie z regulaminem działania powyższych organów.

5.4   Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

5.5   Rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość wyrażania opinii na temat oceny pracy nauczyciela w oddziale dziecięcym.

5.6   Rodzice maja prawo być informowani o zadaniach wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz planów miesięcznych w danym oddziale.

5.7  Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

§ 4

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
 3. Coroczną organizację pracy przedszkola  opracowuje dyrektor i przedstawia ją do zatwierdzenia organowi prowadzącemu placówkę – arkusz organizacji przedszkola – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

§ 5

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. W przedszkolu nr 16 jest sześć oddziałów niejednorodnych wiekowo.
 3. Rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w danym roku szkolnym w zależności od potrzeb placówki i realizowanych założeń programowych.
 4. Liczba dzieci w oddziałach 3- , 4- , 5- , 6- latków nie może przekraczać 25.
 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci może być niższa od określonej w ust. 4.
 6. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

§ 6

 

 1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

·         podstawy programowej opracowanej przez MEN

·         elementów autorskiego programu Naturalnej Nauki Języka

·         programu wychowania w przedszkolu wybranego, przez nauczyciela w danym oddziale, spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu

·         programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych przez nauczyciela z dziećmi trwa w zależności od możliwości dzieci około:

·         15 minut z dziećmi w wieku 3- 4 lat

·         30 minut z dziećmi w wieku 5- 6 lat

 1. Przedszkole na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) może nieodpłatnie organizować w godzinach pracy przedszkola zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów i nauczycieli. Czas ich trwania jest podobny jak czas zajęć prowadzonych przez nauczyciela w poszczególnych oddziałach ( patrz ust. 2 )
 2. Zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie i dniach ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu w każdym nowym roku szkolnym.
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależy od wyboru rodziców.
 4. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole, są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

 1. W przedszkolu nr 16 jest sześć oddziałów dziecięcych.
 2. Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednym budynku.

 

§ 8

 

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

·         czas pracy poszczególnych oddziałów

·         liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

·         ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkole

·         liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach

·         terminy przerw w pracy przedszkola oraz dyżuru wakacyjnego

 

 

 

 

 

§ 9

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa „Czas przedszkolaka” ustalony przez radę pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, zasady określonej w § 5 ust. 3.

 

 

„Czas przedszkolaka”

Ramowy rozkład dnia

( dla dzieci młodszych)

 

 

7 – 8.00        schodzenie się dzieci, zajęcia w zespołach i indywidualne – działania  

                     wspomagające rozwój dziecka ( rozwijające percepcję wzrokową i  

                     słuchową, grafomotorykę), rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniem    

                     dzieci, przygotowywanie pomocy do zajęć, zabawy w kącikach

                     zainteresowań

   Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. 8.00 do 13.00

   

   88.30         zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela

                         zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

 

8.45              śniadanie

 

9.00              zajęcia edukacyjne w sali lub ogrodzie – zapoznanie dzieci z określonymi

                     obszarami wiedzy, doskonalenie umiejętności dzieci, rozwijanie aktywności

                     twórczej

 

10.00            spacery i wycieczki tematyczne, zabawy rekreacyjne w ogrodzie, obserwacje

                     przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym

 

11.45            przygotowanie do obiadu

 

      12 – 12.30   obiad

 

12.30 – 13    odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez

                     nauczyciela

 

Organizacja czasu po realizacji podstawy programowej

 

      13 – 14.15    zabawy, zajęcia indywidualne, praca wyrównawcza –

                     rozwijanie zainteresowań i zdolności

     

      14.15            przygotowanie do podwieczorku

 

14.30            podwieczorek

 

15 – 17         zabawy w kącikach zainteresowań, praca z dzieckiem o charakterze

                     stymulującym, wyrównawczym, korekcyjnym, zabawy i gry dydaktyczne,

                     prace porządkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

„Czas przedszkolaka”

Ramowy rozkład dnia

( dla dzieci starszych)

 

 

7 – 8.00        schodzenie się dzieci, zajęcia w zespołach i indywidualne – działania  

                     wspomagające rozwój dziecka ( rozwijające percepcję wzrokową i  

                     słuchową, grafomotorykę), rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniem    

                     dzieci, przygotowywanie pomocy do zajęć, zabawy w kącikach

                     zainteresowań

 

   Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. 8.00 do 13.00

 

 

    8 – 8.30        zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela

                         zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

   

8.45              śniadanie

 

9.00              zajęcia edukacyjne w sali lub ogrodzie – zapoznanie dzieci z określonymi

                     obszarami wiedzy, doskonalenie umiejętności dzieci, rozwijanie aktywności

                     twórczej

 

10.30            spacery i wycieczki tematyczne, zabawy rekreacyjne w ogrodzie, obserwacje

                     przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym

 

11.45            przygotowanie do obiadu

 

      12 – 12.30    obiad

 

12.30            mycie zębów

 

12.45 - 13    słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela lub z

                     płyt CD

 

Organizacja czasu po realizacji podstawy programowej

 

      13 – 14.15    zabawy w kącikach, zajęcia indywidualne, praca wyrównawcza -

                     rozwijanie zainteresowań i zdolności, zabawy dowolne w sali lub w

                     ogrodzie

     

      14.15            przygotowanie do podwieczorku

 

14.30            podwieczorek

 

15 – 17         zabawy w kącikach zainteresowań, praca z dzieckiem o charakterze

                     stymulującym, wyrównawczym, korekcyjnym, zabawy i gry dydaktyczne,

                     prace porządkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 1. Godziny posiłków:

·         8.45 – śniadanie

·         12.00 – obiad

·         14.30 – podwieczorek     

 

 

 

§ 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym przedszkola.
 2. Statut przedszkola określa dzienny czas pracy przedszkola tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 17.00. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określony przez MEN tj. 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00 przy czym:

·         co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela ),

·         co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu ) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd. ),

·         najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

·         pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne ).

 1. Dzieci sześcioletnie oraz pięcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Przedszkole prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w placówce.
 2. Zasady opłat za pobyt dziecka w przedszkolu określa umowa cywilno – prawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami.

4.1  Rodzice uiszczają co miesiąc, w ustalonych terminach

·         opłatę za wyżywienie dziecka – wysokość dziennej stawki żywieniowej podawana jest przez dyrektora na pierwszym zebraniu z rodzicami i wynika z aktualnych cen żywności. Za każdy nieobecny dzień dziecka w przedszkolu opłata odliczana jest w następnym miesiącu

·         opłatę za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock ( Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011r.)

·         dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców

4.2  Opłaty księgowane są komputerowo i przekazywane na konto Oświaty Miejskiej.

4.3 Personel przedszkola uiszcza opłaty za żywienie. Opłaty te księgowane są komputerowo i wpłacane na konto.

 

§ 11

 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników

 

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.

Nauczyciele:

 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków poprzez min.:

a)      wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która – w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym dzieciom,

b)      reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty.

 1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

a)      za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza jego terenem odpowiada nauczyciel w czasie ustawowych godzin pracy, zgodnie z jej harmonogramem

b)      w trakcie pracy poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki ) zapewniona jest opieka ( szczegółowe zasady reguluje „regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu ).

 1. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne ( szczegóły określone są odrębnymi przepisami ).
 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 4. Nauczyciel ma prawo do podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania, decydowania  o doborze form i metod pracy, opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki, ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
 5. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości i tempa rozwoju.
 6. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.
 7. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
 8. Do nauczyciela należy:

-          planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

-          wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

-          prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

-          prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna ) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

-          przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – letnich, a do końca roku szkolnego 2011/ 2012 również dla dzieci 6 – letnich

-          stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

-          współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną,

-          planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

-          dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

-          eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

-          współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( opiekunów prawnych ) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

-          prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

-          inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

 

Do zadań logopedy należy;

 1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka.
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej.
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
 4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami.
 5. prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii.
 6. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 7. udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami.
 8. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

 

Do obowiązków pomocy nauczycielki należy:

 1. pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 2. zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, zabiegów higienicznych.
 3. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce.
 4. dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 5. dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 6. przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 7. zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

 

 

 

Do obowiązków intendenta należy:

1.      zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.

 1. uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.
 2. przestrzeganie norm żywieniowych
 3. nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.
 4. sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.
 5. prowadzenie na bieżąco kart ilościowo- wartościowych.
 6. sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo – wartościowych magazynu żywnościowego.
 7. wywieszanie na początku tygodnia jadłospisu na tablicach informacyjnych dla rodziców.
 8. utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp.
 9. odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia.
 10. prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych.
 11. prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.
 12. prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności.
 13. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek.
 14. używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 15. przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 16. zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 17. dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 18. wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

Do obowiązków kucharza należy:

1.      utrzymanie porządku i czystości  w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp.

 1. pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym.
 2. organizowanie pracy personelu kuchni.
 3. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
 4. codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi.
 5. uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisów.
 6. przestrzeganie norm żywieniowych.
 7. dezynfekowanie stołów, sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi.
 8. używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 9. dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą.
 10. dbanie o czystość naczyń ( wyparzanie ich po każdym posiłku ).
 11. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego.
 12. używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 13. przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 14. zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 15. dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 16. informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach ( wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości ).
 17. wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

Do obowiązków pomocy kucharza należy:

 1. dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp.
 2. pomoc w przygotowywaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.
 3. przestrzeganie norm żywieniowych.
 4. dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi.
 5. używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 6. pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą.
 7. dbanie o czystość naczyń ( wyparzanie ich po każdym posiłku ).
 8. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek.
 9. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, wc, szafek na odzież.
 10. dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce.
 11. używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 12. przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 13. zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola.
 14. dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 15. wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

Do obowiązków woźnej należy:

1.      utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach.

 1. codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, zabawek, czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie z zalecaną gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach.
 2. używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków.
 3. używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
 4. pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach.
 5. uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
 6. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 7. przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 8. zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników przedszkola lub przynieść szkodę mieniu przedszkola.
 9. dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 10. po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.
 11. informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach.
 12. dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 13. wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

Do obowiązków konserwatora/robotnika gospodarczego należy:

1.      utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników, oczyszczanie ze śniegu i lodu.

 1. wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich.
 2. używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
 3. przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.
 4. zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
 5. dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.
 6. przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 7. dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 8. wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

·         Dziecko ma prawo do min. : akceptacji takim jakie jest, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić, badania i eksperymentowania, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa ), zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, snu i wypoczynku – jeśli jest zmęczone, a nie do snu „ na rozkaz”, jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki, regulowania własnych potrzeb, zdrowego jedzenia.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek poszanowania mienia w placówce, stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

 

§ 12

 

 1. W przedszkolu stanowisko zastępcy dyrektora zajmuje przedstawiciel Rady Pedagogicznej. Jest to funkcja społeczna.
 2. Obowiązki zastępcy dyrektora określone są w § 3.

 

 

§ 13

 

 1. Dyrektor powierza oddział opiece dwu lub trzech nauczycielek zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 2. W miarę możliwości kadrowych placówka zapewnia ciągłość oddziaływań wychowawczych poprzez opiekę tych samych nauczycieli przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 14

 

 1. W przedszkolu nie ma oddziałów integracyjnych ani oddziałów dla dzieci upośledzonych.
 2. W przedszkolu nie zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pracy w oddziałach integracyjnych lub z dziećmi upośledzonymi.

 

 

§ 15

 

 1. Szczegółowy zakres współpracy  nauczycieli z rodzicami określony jest w § 3 i § 11 Statutu.
 2. Sposób planowania i prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi uwzględniony jest w programie rozwoju przedszkola.
 3. Prowadzenie przez nauczyciela obserwacji wychowanków ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy od nauczycieli prowadzących oddział.

 

 

§ 16

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 – ciu lat, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Liczba miejsc w przedszkolu ustalona przez organ prowadzący placówkę wynosi 150 dzieci, tj. zgodnie z normą 2,4 m² na jedno dziecko. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Rekrutacja do przedszkola odbywa się wg przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o Systemie Oświaty ( z póź. zmian. ) oraz Regulaminu Rekrutacji do przedszkoli, których organem prowadzącym jest miasto Otwock. Regulamin ten stanowi załącznik do  Zarządzenia Prezydenta Miasta Otwocka.

 

§ 17

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z instrukcją kancelaryjno – archiwalną.
 2. Zasady gospodarowania finansami przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest budżet finansowy przyznany przez organ prowadzący.
 4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.
 5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców, dzieci.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 7. Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31.08.2007r.
 8. Obsługa administracyjno - techniczna przedszkola jest wykonywana przez Oświatę Miejską z siedzibą w Otwocku.
 9. Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem przedszkola a dyrektorem Oświaty Miejskiej.
 10. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17.032014r.

 

 

 

 

 

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.